Maiennäht

dé Maiennäht

Hö’mlich bi störeklorer Näht,
wè kéngen usser ohs me wäht
bi dès Jesahnges sö’ssem Schaal
dèr hémjekierten Nachtijall
jo mér nom Bésch on Veld erus
ze zö’ren o’ses Lö’vchen’s Huus
/: Wat en feng Näht, dé Maiennäht,
wenn ohs  Jeléck on  Lö’v da lächt./: 

Héémzô’,  pflanzt dahn dä fru’hen Tropp
Vérr Lö’vchen’s Die’r dä Mai’bohm op.
Kloppt wi en Hammer dahn dat Herz,
dahn tie’nt et hö’mlich himmelwärts.
Soll dése Jrô’ss vill Freud him jéhn,
On sénge  Luhn oos sécher séhn
/: Oh wi esu schien, dé Maiennäht,
wenn ohs  Jeléck on Lö’v da lächt /:
 
Durich dä Jesahng vam Schloff erwäht
Hat hot sich oj’lich opjemäht,
lô’cht honder d’ Venster jeng erus
dènkt sich den Dahnk vérr mo’ren us. 
All’ ô’s Verlange jét erhu’rt,
wenn oos sien Herz on Dahnk jehie’rt.
/:  Du bos bedankt, schie’n Maiennäht,
du has Jeleck on Lö’v oos bräht  /

 

*********************************************

Eng van de schienste Fréjohrs-Traditiune on Ostbelgien os mot Secherheet d’ Maiennacht, dé jo vam 30. Aprel op den 1. Mai jefeiert jet. Während dèr Näht zéjen d’ Jongjesellen los, vér dä Mädcher d’Löd van der Maiennacht ze songe. Dornot hangen si dan e Maibemmche, wat méstens jong Birken sén, an’d Huusdir. Vérhèr hahn si et noch mot schiene, bonte Kreppschleifjer jezört.

Dat Löd van der Maiennacht hat eijentlich sengen Ursprung on dat wälsch Löd „Lû Nut du May“, dat dèn us Malemeder stammenden Heimatdichter Florent Lebierre 1868 jeschrivven hat. Senge Broder Olivier hat et dan 1898 vertunt. Dat Löd hat 3 Strofen, on wor der Vrau vam dômolijen Landrat va Malemder, der Baronin Von der Heydt gewidmet, on si ivversat et e pär Johr spoder op Ditsch, esu wi mer et och hoijt noch songe.


DANKE an Marita Marquet für Übersetzung und Begleittext