Musikalisches

Dat Reeter Dialekt : ein Musikbeitrag von Bernd, Ferdy & Guido Lorch

Text zum Mitsingen :

Dat Reeter Dialeckt
Nu denn Desch je‘ rommt dee Kärt e’russ,
e‘ Kujong mot der Mitt
Löv Reeter virr dat kärte,
do ha mirr noch lutter Zitt.
Denn Desch de Fesch de Wesch,
du mechs deng Trouf mot kritzer Zönnt
Da jönt dirr setzt, denn hat de Kinnig,
on hat nett bedönt.

Refrain:
Nu hirrt es hoi dat oss dat Reeterplatt,
mirr danzen uss der Roi.
Da Kläf denn hat seng schnoit
su kallen hoi dee Loit,
virr su en Ärt un Wois hat jöder Man respeckt,
dat oss un bloivt dat onverfälscht Reeter Dialeckt.

Sonndes jo mirr enge keile,
emme Bör virr oser vör.
Jo dat oss doch virr ze‘ hoile,
kenge kent mi iwer de Jör.
Eng und Hoische dee oss durrich,
jo mee Männ’che wenn dee pok,
wenn dee noch jett e‘ rivver kom,
horr‘ diess da wor dee jot

Refrain: Nu hirrt es hoi…

Jo hoi jett noch vill je‘ steppelt,
jo dat litt dä Loit und Blot.
Äv un zo jett sich je’kleppelt,
Jupp on Kloss je‘ rit u Wot.
Du Rondveeh du Hei’jasses,
blöden Aff du hass je‘ foppt
jank doch Heem du alen Esel
soss kroiste se je‘ zoppt.

Refrain: Nu hirrt es hoi…



Mam, et rönt erem : ein Musikbeitrag von Bernd, Ferdy & Guido Lorch

 


Reeter Schwien : ein Musikbeitrag von Bernd, Ferdy & Guido Lorch